Прес-центр6 листопада 2019, 15:11

Про нове у законодавстві стосовно державної служби

На апаратній нараді Біловодської райдержадміністрації 06 листопада 2019 року було розглянуто питання про зміни, які відбулися у законодавстві стосовно державної служби, з якого доповів головний спеціаліст, юрисконсульт райдержадміністрації Максим Орденко.

У загальних рисах державну службу чекають такі зміни:

І. Комісія з питань вищого корпусу державної служби

Відбудеться зменшення ролі Комісії з питань вищого корпусу державної служби у наданні пропозицій

щодо призначення та звільнення державних службовців категорії «А».

Зокрема, не потрібна буде участь Комісії з питань вищого корпусу державної служби у таких діях:

- Призначення на посаду Державного секретаря міністерства.

- Призначення і звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади.

- Звільнення заступника керівника центрального органу виконавчої влади.

- Призначення державних секретарів міністерств, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України.

- Призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Водночас на Комісію покладається ряд інших повноважень, пов’язаних з наданням згоди на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», внесенням пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затвердження переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорії посад державної служби за поданням керівника державної служби в апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України.

До складу Комісії не включено керівника НАЗК. Кандидати до складу Комісії, крім членів Комісії за посадою, перед їх призначенням до складу Комісії проходять тестування передбачене Порядком проведення конкурсу для кандидатів на заняття посад державної служби категорії «А». У випадку неуспішного складання тестування, такий кандидат не може бути призначений до складу Комісії. Участь у Комісії – оплачувана.

 

ІІ. Ліквідація

Ліквідовується поняття «працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування».

Ліквідовується посада «Глава Адміністрації Президента України» і, відповідно, посади його заступників. Замість цього встановлюються посади: керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники та керівник апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, - як посади категорії «А».

Ліквідовується встановлення рангів. Натомість посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців. Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Ліквідовується проміжний розгляд скарги про порушене право на державну службу. У разі наявності такої скарги керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення). У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до суду.

 

Ліквідовуються:

  • надбавки за ранг державного службовця;
  • виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
  • виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

 

Система оплати праці державного службовця.

Заробітна плата державного службовця буде складатися лише з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) премії (у разі встановлення).

При цьому вступ у дію положень Закону України «Про державну службу» про:

- загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік;

 - мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

- фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці - відстрочуються до 1 січня 2022 року.

 

ІІІ. Нововведення

Одне із основних нововведень - запровадження контрактної форми проходження державної служби.

Укладає та розриває контракти про проходження державної служби керівник державної служби у порядку передбаченому Кабінетом Міністрів України. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, також можуть визначатися суб’єктом призначення вписуватися у контракті.

Контракт про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби:

1. З особою, яка призначається на посаду державної служби, може бути укладено контракт про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону «Про державну службу» в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

2. Порядок призначення на посади державної служби з укладанням контракту про проходження державної служби, зокрема, визначає:

1) умови, за яких призначення на посаду державної служби може здійснюватися на умовах, передбачених контрактом;

2) обчислення строку проходження державної служби за контрактом та порядок набрання контрактом чинності;

3) види і порядок узгодження додаткових умов контракту;

4) порядок укладання контрактів;

5) відповідальність сторін та порядок вирішення спорів;

6) порядок продовження строку, зміни умов, припинення дії та розірвання контракту;

7) особливості укладання окремих контрактів.

3. Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби до проведення конкурсу.

4. В оголошенні про проведення конкурсу на посади державної служби, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, обов’язково наводиться інформація про істотні умови контракту.

5. До істотних умов контракту належать:

1) місце роботи і посада державної служби;

2) спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду державної служби;

3) дата набрання чинності та строк дії контракту;

4) права та обов’язки сторін;

5) завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання, строки їх виконання;

6) режим праці та відпочинку;

7) умови оплати праці;

8) відповідальність сторін та вирішення спорів;

9) підстави зміни умов, припинення дії та розірвання контракту.

За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби.

При укладанні контракту про проходження державної служби не допускається звуження обсягу прав державного службовця, визначених цим Законом.

6. Умови контракту про проходження державної служби можуть передбачати виконання державним службовцем роботи дистанційно (поза приміщенням державного органу), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

7. При укладанні контракту про проходження державної служби з особою, яка призначається на посаду державної служби, державному органу заборонено змінювати істотні умови контракту, оприлюднені в оголошенні про проведення конкурсу.

8. Контракт про проходження державної служби укладається на строк до трьох років.

9. Контракт про проходження державної служби підписується державним службовцем та суб’єктом призначення або керівником державної служби і є невід’ємною частиною акта про призначення на посаду.

10. Контракт про проходження державної служби набирає чинності з дати, визначеної в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов’язків.

11. Контракт про проходження державної служби укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник контракту про проходження державної служби передається державному службовцю разом із копією акта про призначення на посаду, другий зберігається в особовій справі державного службовця.

12. Дія контракту про проходження державної служби припиняється:

1) у разі закінчення строку, на який укладено контракт;

2) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін;

3) за ініціативою суб’єкта призначення або керівника державної служби - у разі невиконання або неналежного виконання державним службовцем умов контракту;

4) у разі припинення державної служби з підстав, визначених частиною першою статті 83 цього Закону.

13. Дія контракту про проходження державної служби, за умови належного його виконання державним службовцем, може бути один раз продовжена за угодою сторін на той самий строк шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту.

14. Типові контракти про проходження державної служби затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

На контрактну службу можуть перевести не більше 7% штату чиновників у кожному держоргані.

Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення може здійснюватися, крім уже визначених у законі випадків, також у разі ліквідації державного органу та встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді під час проходження державної служби, спрощується :

  • У порядку проведення конкурсу спрощується процедура подачі документів: подається копія документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою замість оригіналу;
  • не потрібно оформлювати і подавати особову картку встановленого для державного службовця зразка  - заміст цього подається копія трудової книжки;
  • декларація подається лише у разі конкурсу на посаду державної служби категорії «А». Кандидатом може бути подана будь-яка декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "«Про запобігання корупції».

           У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається. У разі наявності декількох посад державної служби категорій «Б» і «В» в державному органі з однаковими посадовими обов’язками та вимогами до професійних компетентностей визначеними в умовах проведення конкурсу може проводитись один конкурс.

Змінюється порядок оскарження результатів конкурсу.

           Оскарження рішення Комісії або конкурсної комісії не може зупиняти призначення переможця конкурсу на відповідну посаду державної служби. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом та підписання з ним контракту про проходження державної служби (у разі укладання). Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.

Скарга на рішення Комісії або конкурсної комісії подається не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу із зазначенням відомостей про порушення умов або порядку проведення конкурсу, які могли істотно вплинути на його результати.

Кандидат, який оскаржує рішення Комісії або конкурсної комісії, зобов’язаний невідкладно повідомити про це відповідного суб’єкта призначення з наданням копії скарги.

Якщо встановлено факт порушення умов та/або порядку проведення конкурсу, яке могло істотно вплинути на його результати – проводять конкурс повторно.

Реакція на негативну оцінку державного службовця за результатами щорічного оцінювання. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби. Водночас державні службовці, які отримали відміні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону без впливу на службову кар’єру.